Penghitungan Pengganda Perbelanjaan Kerajaan dengan formula M = 1 / (1 − MPC)


Berasaskan rajah di atas,

(a) Cari M
Cara Penyelesaian:
M = 1 / (1 − MPC)
M = 1 / (1 − 0.8)
M = 1/0.2
M = 5

(b) Cari Y2
Cara Penyelesaian :
ΔY = ΔG × M
ΔY = 100 × 5
ΔY = 500

Y2 = 4500 + ΔY
Y2 = 4500 + 500
Y2 = 5000 (RM juta)

(c) Cari ΔG jika Y jatuh daripada RM4500 juta kepada RM3000 juta
Cara Penyelesaian :
ΔY = −1500 (RM juta),
Dari (a),M = 5
ΔG = ΔY / M
ΔG = −300 (RM juta)