Kaedah Perbelanjaan (Nilai Barang Akhir)

Konsep Kaedah Perbelanjaan

Pendapatan Negara dikira dengan menjumlahkan semua perbelanjaan ke atas keluaran negara yang dilakukan oleh pelbagai golongan pembeli. Ini termasuk :
  1. Perbelanjaan Penggunaan Awam oleh sektor kerajaan ke atas barang akhir dan perkhidmatan. (G)
  2. Perbelanjaan Penggunaan Swasta oleh sektor swasta ke atas barang akhir dan perkhidmatan. (C)
  3. Pembentukan Modal Tetap Kasar Awam (Pelaburan Awam) oleh sektor kerajaan ke atas mesin dan jentera. (I)
  4. Pembentukan Modal Tetap Kasar Swasta (Pelaburan Swasta) oleh sektor swasta ke atas mesin dan jentera. (I)
  5. Perubahan Dalam Inventori (Nilai stok simpanan yang belum dijual)(∆i)
  6. Eksport Bersih (Xn) = Eksport − Import
  7. Pendapatan Faktor Bersih Dari Luar Negara
    YB = YL − BL
Nilai pendapatan negara yang diperoleh dikenali sebagai Keluaran Negara Kasar pada harga pasaran (KNKhp)

KNKhp = C + I + G + X − M + ∆i + YB