Terangkan tiga kegunaan data pendapatan negara..........[6]

Tiga kegunaan data pendapatan negara ialah

Alat pengukur jumlah keluaran pelbagai sektor ekonomi
Dalam penghitungan pendapatan negara mengikut kaedah keluaran, sumbangan setiap sektor ekonomi terhadap Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) dapat diukur. Berdasarkan sumbangan setiap sektor, kepentingan setiap sektor terhadap pertumbuhan ekonomi negara dapat ditentukan. Di samping itu, data pendapatan negara juga dapat menunjukkan kadar pertumbuhan jumlah keluaran setiap sektor dari tahun ke tahun, iaitu sama ada meningkat atau merosot berbanding dengan tahun sebelumnya.

Alat pengukur kadar pertumbuhan ekonomi
Dengan membandingkan data pendapatan negara benar antara tahun semasa dengan tahun sebelumnya, kadar pertumbuhan ekonomi dapat diukur. Sekiranya kadar pertumbuhan ekonomi meningkat, ini bermakna kegiatan ekonomi negara tersebut semakin baik. Sebaliknya, jika kadar pertumbuhan ekonomi menurun, ini bermakna kegiatan ekonomi negara tersebut merosot. Setiap negara akan berusaha untuk mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan menjalankan dasar-dasar tertentu.

Asas membuat perancangan ekonomi
Data pendapatan negara pada masa kini dan masa lepas dapat memberi maklumat penting mengenai ciri-ciri kegiatan ekonomi sesebuah negara. Maklumat ini dapat digunakan sebagai asas untuk membuat ramalan tentang kadar pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai pada masa depan, perkembangan pelaburan dan eksport serta jangkaan pertumbuhan guna tenaga.