Sumbangan Sektor Peringkat Kedua

Status Sumbangan

Sumbangan Sektor Peringkat Kedua (terutamanya sektor perkilangan) kepada KDNK dan guna tenaga Malaysia telah semakin bertambah semenjak tahun 1970 dan telah menjadikannya sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi Malaysia pada masa kini.

Kadar pertumbuhan purata KDNK sektor pembuatan (perkilangan) adalah tinggi, iaitu sebesar 10.3% mengikut RRJP1 (1971-1990) dan 10.4% mengikut RRJP2 (1991-2000). Kadar pertumbuhan purata mengikut sasaran RRJP3 (2001-2010) dianggarkan lebih rendah, ialah 8.3% kerana kemerosotan ekonomi Malaysia khasnya sektor kecil elektronik mulai awal tahun 2001.

Peningkatan dalam sumbangan sektor pembuatan tidak dapat dielakkan kerana tingkat pendidikan yang semakin naik dan sikap penduduk negara Malaysia yang cenderung memilih pekerjaan dalam sektor yang memberikan pendapatan yang lebih stabil dan lebih tinggi.