Kekurangan Buruh Mahir dan Usahawan

Kekurangan buruh mahir menyebabkan negara tidak dapat mengamalkan pengkhususan dan penggunaan teknologi tnggi dalam aktiviti pengeluaran.

Kekurangan amalan pengkhususan dan penggunaan teknologi tinggi menyebabkan negara tidak dapat mengeluarakan secara besar-besaran dan menikmati ekonomi bidangan.

Kesannya, tingkat keluaran negara merosot.

Selain itu, kekurangan buruh mahir dan usahawan mengehadkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan yang dapat dijalankan dalam sektor-sektor tertentu.

Kekurangan inovasi baru turut menjejaskan tingkat keluaran negara.

Apabila tingkat keluaran negara merosot, pertumbuhan ekonomi negara juga akan merosot.